Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi

Kişisel verilerin korunması kapsamında hazırlanan bu aydınlatma bildirimi aşağıda şirket unvanı verilen şirketimiz
genelinde uygulanmakta olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde genel aydınlatma
bildirimidir.

Şirketimiz;

ALPERDEM ELEKTRİK İNŞAAT TİCARET A.Ş.

Alperdem Elektrik olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda kişisel verilerinizi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, aşağıda belirtilen
amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen
göstermekteyiz. Bu sebeple işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi vasıtasıyla kişisel
verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVK kanunu çerçevesinde siz değerli misafir ve ziyaretçilerimizin 6698 sayılı
kanunda ve GDPR regülasyonundan doğan haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1- Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları;

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik
gösterebilmekle beraber otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, satış
temsilcilerimiz, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da
elektronik olarak toplanabilecektir.
Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanmak için hizmet almaya başladığınız tarihte kişisel verileriniz
oluşturularak veya ticari faaliyetimiz devam ettiği müddetçe güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca,
Şirket hizmetlerini kullanmak niyetiyle satış merkezimizi aradığınızda, satış temsilcilerimiz ile iletişim
kurduğunuzda veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya
organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli
çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni,
kullanım ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde
olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari
operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş
ortağı/müşteri/tedarikçi/şubelerimiz yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler
vb.) Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları
politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

2- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği;

Toplanan kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli
çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni,
kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi
içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari
operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş
ortağı/müşteri/tedarikçi/Şubelerimiz (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler
vb.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları
politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen
yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda
Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin
sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu
hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

3- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda
Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin
sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu
hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları ve amaçları kapsamında belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen
yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz
olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz
tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi,
yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel

Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince,
yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi
kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda
açıklanmaktadır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde
belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi belirtir bir yazı ile imzalı bir
ALPERDEM ELEKTRİK İNŞAAT TİCARET A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Başöğretmen Cad. No:66/1
Ataşehir / İSTANBUL

adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, şirketimiz bünyesinde bizzat müracaat ederek talep
formumuzu doldurabilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili
müracaatı alperdem@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel verileriniz ile ilgili tüm müracaatlarınızı http://www.alperdem.com.tr/KVKKBasvuruFormu.pdf adresinden erişebileceğiniz
KVKK başvuru formu ile forumda belirtilen kanallardan yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için web sitemizdeki
http://www.alperdem.com.tr/KVKKPolitikasi.pdf linkinden erişeceğiniz KVKK politikamızı inceleyebilirsiniz.